در مورد قانون

 از اول جون ۲۰۱۸ سویدن دارای یک قانون جرایم جنسی گردیده که به اساس داوطلبانه بودن این عمل بنا گردیده است. این قانون بعضی اوقات قانون رضایت هم نامیده می‌شود. این قانون این موضوع را بطور واضح و روشن بیان می‌کند که هر انسانی حق دارد در مورد بدن و زندگی جنسی خود تصمیم بگیرد. رابطه جنسی باید داوطلبانه باشد وگرنه جرم است.

 رابطه جنسی داوطلبانه به معنای آن است که نفر با به زبان آوردن کلمات یا حرکات بدن نشان داده که از یک عمل جنسی رضایت دارد. اگر خواهان رابطه جنسی با دیگر نفر هستید، باید همیشه از آنچه نفر مقابل واقعا می‌خواهد باخبر شوید، بعنوان مثال از طریق سوال کردن.

این دربرگیرنده این امر هم می‌باشد که همه حق دارند نظر خود را هر زمان بخواهند تغییر دهند. اینکه قبلا چه اتفاقی افتاده و چه کسی شروع کرده، مهم نیست. ادامه دادن به یک عمل جنسی زمانی که نفر مقابل  دیگر خواهان این کار نیست، عملی مجرمانه است.

هر عمل جنسی باید داوطلبانه باشد

رضایت از یک نوع عمل جنسی به معنای آن نیست که این رضایت درمورد اعمال جنسی دیگر هم اعتبار دارد. 

از همین خاطر این امر مهم است که در هنگام پیش آمدن یک موقعیت جدید، سوال نموده و یا  به شکلی دیگر بفهمید نفر مقابل چه می‌خواهد. بعنوان مثال اگر کدام نفر بیان نموده یا نشان داده که می‌خواهد رابطه جنسی دهانی داشته باشد، این امر به معنای آن نیست او خواهان رابطه جنسی از طریق واژن (آلت جنسی زنانه) یا رابطه جنسی مقعدی می‌باشد. در مورد هر عمل جنسی جدید نفر مذکور باید بگوید یا نشان دهد که می‌خواهد در آن عمل جنسی سهم بگیرد. این امر بدون توجه به اینکه چه کسی شروع کننده بوده، اعتبار دارد.

رابطه جنسی که هرگز داوطلبانه نیست

 موقعیت‌هایی وجود دارد که که در آن هرگز نمی‌توان اعتقاد داشت که نفر بطور داوطلبانه در یک عمل جنسی سهم گرفته باشد. در موقعیت‌های زیر انجام یک عمل جنسی در مورد دیگر نفر همیشه جرم است. فرقی نمی‌کند که خود او گفته یا نشان داده که آن را می‌خواهد:

  • لت و کوب، خشونت یا تهدید

  زمانی که نفر در یک عمل جنسی سهم می‌گیرد که قبل از آن لت و کوب

 شده، مورد خشونت یا تهدید قرار گرفته باشد. یک مثال زمانی است که

نفری که مرتکب این عمل گردیده، نفر دیگر را لت و کوب کرده یا او را در

جایی نگهداشته باشد. یک مثال دیگر آن است که فرد مرتکب این عمل تهدید

کند عکسهای لخت نفر دیگر را انتشار دهد.

 

لازم نیست که همان فردی که عمل جنسی را انجام داده، از خشونت استفاده

نموده یا تهدید نموده باشد، تا این عمل یک جرم محسوب گردد. یک نمونه

زمانی است که نفر از دیگری خدمات جنسی بخرد و آن فرد به دلیل آنکه

 در معرض خشونت یا تهدید قرار گرفته در این عمل سهم بگیرد و یا به دلیلی

 دیگر از روی اختیار در اینکار سهم نگرفته باشد.    

 

  •  وضعیت خطرناک خاص 

  زمانی که نفری که مرتکب عمل شده، از نفر دیگری سوء استفاده نموده که

 در  یک شرایط خطرناک خاص بوده است، مثلا زمانی که فرد مقابل مست بوده

 یا از مواد مخدر استفاده کرده، بیمار بوده یا گرفتار آسیب جسمی یا اختلالات

روانی می‌باشد.

 

این امر همچنین می‌تواند در مورد فردی باشد که بطور جدی ترس و وحشت

دارد. آنچه می‌تواند در هنگام ترس جدی اتفاق افتد بعنوان مثال می‌تواند آن

باشد که نفر مذکور در اثر موقعیت پیش آمده فلج شده باشد، وضعیتی که به آن

Frozen fright می‌گویند.  

 

  • سوء استفاده از وضعیت وابستگی

 زمانی که نفری که مرتکب عمل شده، بطور جدی از این وضعیت سوء

استفاده نموده باشد که نفر مقابل در وضعیت وابستگی به فرد مرتکب عمل

مذکور قرار دارد.این امر می‌تواند بعنوان مثال در مورد  یک معلم و شاگرد

یا یک رئیس و کارمند باشد.

در مورد جرم تجاوز جنسی و جرم تعرض جنسی

رابطه جنسی یا اعمال جنسی که داوطلبانه نباشد می‌تواند بعنوان مثال یک تجاوز جنسی یا یک تعرض جنسی باشد. تفاوت این دو جرم بستگی به نوع عمل جنسی دارد که اتفاق افتاده است. جرم  تجاوز جنسی دربرگیرنده آن است که نفری که مرتکب عمل شده، یک آمیزش جنسی یا عمل جنسی دیگری که می‌تواند قابل مقایسه با آمیزش جنسی باشد با فردی انجام داده که نفر مقابل داوطلبانه در این عمل سهم نگرفته باشد. این عمل بعنوان مثال می‌تواند رابطه جنسی از طریق واژن (آلت جنسی زنانه)، مقعد یا دهان باشد. این امر همچنین می‌تواند دخول (وارد کردن) یک جسم یا شیئی و یا انگشتان دست به بدن طر مقابل باشد. تجاوز همچنین می‌تواند آن باشد که آلتهای جنسی نفری که مرتکب جرم شده و قربانی جرم با یکدیگر در تماس قرار گرفته باشند.

جرم  تعرض جنسی دربرگیرنده اعمال جنسی برعلیه دیگر نفر می‌باشد که داوطلبانه در اینکار سهم نگرفته اما آن عمل تجاوز جنسی محسوب نمی‌شود. نمونه این عمل می‌تواند آن باشد که کدام نفر دیگر نفر را مجبور به استمناء کند و یا به بدن آن نفر دست زده و همزمان خودش استمناء نماید.

دو جرم جدید

در قانون جدید دو جرم جدید وجود دارد. تجاوز جنسی با بی احتیاطی و تعرض جنسی از روی بی احتیاطی. این موارد به موقعیت‌هایی ربط دارد که نفر با وجود آنکه شک برایش پیش آمده و یا باید برایش این شک پیش می‌آمده که نفر مقابل خواهان یک عمل جنسی نیست، اینکار را انجام داده باشد. به همین دلیل کسی که خواهان رابطه جنسی می‌باشد مسئولیت دارد این موضوع را بفهمد که همه کسانی که در این امر سهم گرفته‌اند واقعا خواهان اینکار می‌باشند.

جرم جنسی از راه دور

تجاوز جنسی، تعرضات جنسی و دیگر جرائم جنسی از راه دور هم اتفاق افتاده می‌تواند، بعنوان مثال از طریق تیلفون یا انترنیت.  یک نمونه می‌تواند آن باشد  که کدام نفر، دیگر نفر را مجبور به اعمال جنسی با خود در برابر یک کامره کمپیوتر نماید.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök