ካብ ነጻ ድልየት (ወለንታ)

ዝኾነ ሰብ፡ ኣብ ገዛእ ኣካላቱን ጾቱኡን ናይ ምዉሳን መሰል ኣለዎ። ከምዚ ስለ ዝኾነ ድማ፡ ሽወደን ኣብ ወለንታ ዝተሞርኮሰ ሕጊ ወሲባዊ ገበናት ኣለዋ። ወሲባዊ ርክብ ብድልየት ክኸዉን ኣለዎ፡ እንተዘይኮነ ግን ገበን እዩ። 

ወለንታዊ ወሲብ ማለት፡ ሓደ ሰብ ብቃላት ወይ ብናይ ኣካላት ምልክት፡ ኣብቲ ወሲባዊ ስጉምቲ ናይ ምዉሳእ ድልየት ከምዘለዎ/ዋ ምስ እተርኢ/ዘርኢ ማለት እዩ። ከምዚ ስለ ዝዀነ ድማ፡ ምስማዕ፡ ምሕታት፡ ስምዒት ሰብ ምርዳእን ምኽባርን ኣገዳሲ እዩ።

እዚ ማለት፡ ሓደ ሰብ ናይ ግድን ኣይኮነን ዓመጽ ወይ ምፍርራሕ እንተተጠቒሙ ጥራሕ ንወሲባዊ ዓመጽ ዝፍረድ።ሓደ ሰብ ንኻልእ ኣብ ተነቃፊ ኩነታት ዝርከብ ሰብ’ዉን እንተኾነ፡ ንኣብነት እቲ ሓደ ሰብ ሰኺሩ ምስ ዝነብር’ሞ ነቲ ኩነታት ተጠቒሙ ወሲባዊ ዓመጽ ምስ ዝፍጽም’ዉን ናይ ግድን ኣይኮነን ዓመጽ ወይ ምፍርራሕ ምስ ዝጥቀም ጥራሕ ዝፍረድ። ወሲባዊ ርክብ ብወለንታ ምስ ዘይከዉን ገበን እዩ።

ኩሎም ወሲባዊ ስጉምትታት ብወለንታ ክኾኑ ኣለዎም

ዝኾነ ሰብ ሓሳቡ ናይ ምቕያር መሰል ከምዘለዎ ኣይትረስዕ። ኣቐዲሙ እንታይ ከም ዘጋጠመ ወይ ድማ መን እቲ ተበግሶ ወሲድዎ ብዘየገድስ። እቲ ካልኣይ ኣካል ኣይደልን እየ እንዳበለ ወሲባዊ ስጉምትታት ንምክያድ ምቕጻል ገበናዊ ስጉምቲ እዩ። ንሓደ ፍልይ ዝበለ ዓይነት ወሲባዊ ስጉምቲ ሕራይ ምባል፡ ንካልኦት ዓይነት ወሲባዊ ስጉምትታት የጠቓልል እዩ ማለት ኣይኮነን።

ብዛዕባ ሓደሽቲ ዝጸደቑ ሕጋጋት ኣብ መርበብ ሓበሬታና ኣንብብ

ብዛዕባ ወሲብ (ጾታዊ ርክብ) ምዝራብ

ወሲብ፡ ቅድምን ድሕሪኡን ደስ ዘብል ስምዒት ከሕድር ኣለዎ። ወሲባዊ ርክብ ምስ እትደሊ ብምስማዕን ምልላይ ምልክታትን ኣቓልቦ ክህልወካ ኣለዎ።

እቲ ካልኣይ ኣካል እንታይ ከም ዝደለየ ንምፍላጥ ርግጸኛ ምስ ዘይትኸዉን፡ እቶም ምልክታት ብልክዕ ተርጉምካዮም ከም ዘለኻ ንምርግጋጽ ሕተት። ኣይትገምት ድማ። ብግምት ምኻድ፡ እንተኸፍአ ኣንጻር ድልየት ናይቲ ካልኣይ ሰብ ስጉምትታት ናይ ምዉሳድ ሳዕቤን ይኸዉንን ናይቲ ሰብ ክብረት ክትግህስን ክትጎደእን ትኽእል። ከም ምስ ዝኸዉን፡ ገበን’ዉን ትፍጽም ኣለኻ ማለት እዩ።

እቲ ካልኣይ ሰብ ከምይ ከም ዝተሰምዖ ንምፍላጥ፡ እቲ ዝሓሸ መንገዲ ምሕታት እዩ። እቲ ካልኣይ ኣካል እንታይ ከም ዝደልን ዝፈቱን ሕተት። ካልኣይ መንገዲ ድማ፡ ምንባብ ምልክታት ኣካላት፡ ኣብ ምልክታት ናይ ገጽ ምርኣይን ምስማዕ ቃናታት ናይ ድምጽን እዩ።

ሓገዝን ደገፍን ናይ ምርካብ መሰል ኣለኪ/ካ

ግዳይ ናይ ወሲባዊ ዓመጽ ምስ እትኾኒ/ዉን፡ ፈጺሙ ናትኪ/ካ ጉድለት ኣይኮነን። ነቲ ዘጋጥመኪ/ካ ኩነታት ኩሉ ግዜ ሓገዝን ደገፍን ናይ ምርካብ መሰል ኣለኪ/ካ።
መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ምስ ዓርከ መሓዛ፡ ገላ ካብ ኣባላት ስድራ ወይ ድማ ካልእ እትኣምንዮ/ኖ ሰብ ምዝርራብ ከፍኩሰልኪ/ካ ይኽእል እዩ።   ምስ ዝኾነ ሰብ ክትዛረቢ/ብ ምስ እትደልዪ/ደሊ ብርክት ዝበላ ዉድባት ስለዘዋ፡ ምስአን ክትራኸቢ/ብ ትኽእሊ/ል ኢኺ/ኻ።

ኣብ መርበብ ሓበሬታና፡ ዝርዝር ናይ ሓገዝን ደገፍን ዝህባ ዉድባት ኣለዋ (ብቋንቋ እንግሊዝን ሽወደንን ጥራሕ)።

ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ ደስ ዘየብል ዝኾነ ነገር ምፍጻም

ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ ብዘይ ድልየቱ/ታ ወሲባዊ ስጉምቲ ምዉሳድ፡ ኩሉ ግዜ ጌጋ እዩ።

ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ ብዘይ ድልየታ/ቱ ወሲባዊ ስጉምቲ ወሲደ ኢልካ ምስ ትጥርጥር፡ ሓገዝ ክግበረልካ/ኪ ይኽእል እዩ። ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ክትዛረብ/ቢ ተኽእልን/ሊን ባህርያትካ/ኪ ንምቕያር’ዉን ሓገዝ ይግበረልካ/ኪን። ንኣብነት ምስ መስመር ሓገዝ PrevenTellዝበሃል ክትራኸብ/ቢ ትኽእል/ሊ ኢኻ/ኺ።

ንዝያዳ ሓበሬታኣብ መርበብ ሓበሬታ ፕረቨንተልረአ (ብቋንቋታት ሽወደንን እንግሊዝን ጥራሕ)

መራኸቢ መንገድታት

ንመርበብ ሓበሬታ ዝምልከት ሕቶታት ምስ ዝህልዉኹም፡ ምስ በዓል መዚ ግዳያት ገበን ብ registrator@brottsoffermyndigheten.se ተራኸቡ።

ናብ ናይ በዓል መዚ ግዳያት ገበን መርበብ ሓበሬታ ሃሰስ በሉ

www.brottsoffermyndigheten.se. ኣብዚ ሓበሬታታት ብቡዙሓት ቋንቋታት መሰላት ግዳያት ገበን ክትረኽቡ ትኽእሉ። ካብኡ ሓሊፉ’ዉን ከመይ ጌርካ ናብ ፖሊስ ጥርዓን ከተቕርብ ከም ዝትኽእልን መስርሕ መጋባእያ ፍርዲ ከመይ ከምዝካየድን ከተንብቡ ትኽእሉ።

ብዛዕባ ሕጊ

ሽወደን ካብ ዕለት 1 ሓምለ 2018 ዓ. ም. ኣትሒዙ፡ ካብ ኣምር ወለንታ ዝብገስ፡  ሕጊ ወሲባዊ ገበናት ጸዲቑ። ሓደ ሓደ ግዜ’ዉን ሕጊ ምስምማዕ ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ። እዚ ሕጊ እዚ ንናይ ሰባት መሰል ምዉሳን ኣብ ኣካላቶምን ጸታኦምን ዘነጽር እዩ። ወሲባዊ ርክብ ብወለንታ ክኸዉን ኣለዎ፡ እንተ ዘይኮይኑ ገበን እዩ። 

ወለንታዊ ወሲብ ማለት፡ ሓደ ሰብ ንወሲባዊ ስጉምቲ ብቓላት ወይ ድማ ብቋንቋ ምልክት ሕራይ ምስ ዝብል እዩ። ምስ ሓደ ሰብ ወሲባዊ ርክብ ክትገብር ምስ እትደሊ፡ እቲ ሰብ ድልየት ከም ዘለዎ ንኣብነት፡ ብምሕታት ምርግጋጽ ከድልየካ/ኪ እዩ።

እዚ ማለት፡ ኩሉ ሰብ ኣብ ዝኾነ እዋን ሓሳቡ ናይ ምቕያር መሰል ኣለዋ/ዎ፡ ኣቐዲሙ እንታይ ከም ዘጋጠመን መን ተበግሶ ከም ዝወሰደን ብዘየገድስ። ምስ ሓደ ድልየት ዘይብሉ ሰብ ወሲባዊ ስጉምትታት ምግባር ምቕጻል ገበን እዩ።

ኩሎም ወሲባዊ ስጉምትታት ብወለንታ ክኾኑ ኣለዎም

ንሓደ ዓይነት ወሲባዊ ስጉምቲ ሕራይ ምባል ማለት፡ ንካልኦት ዓይነት ወሲባዊ ስጉምትታት ኣየጠቓልልን እዩ።ከምዚ ስለ ዝኾነ ድማ፡ ኣብ ኩሎም ሓደስቲ ኩነታት፡ ናይ ካልኣይካ ድልየት ንምፍላጥ፡ ምሕታት ወይ ድማ ብኻልእ መንገዲ ምፍላጥ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ንኣብነት ሓደ/ንቲ ሰብ ወሲባዊ ርክብ ብኣፍ ንምፍጻም ድልየታ/ቱ ምስ እትነግርን/ዝነግርን፡ ወሲባዊ ርክብ ብርሕሚ ወይ ድማ ብመሃንቱስ ሕራይ ኢላ ማለት ኣይኮነን። ኣብ ዝኾነ ሓድሽ ዓይነት ዝዉሰድ ወሲባዊ ስጉምቲ ንምስታፍ፡ እቲ ተበግሶ መን ወሲድዎ ብዘየገድስ እቲ/ታ ሰብ ብቓላት ወይ ድማ ብምልክት ሕራይ ክትብል/ክብል ኣለዎ/ዋ።

ብፍጹም ወለንታዊ ክኸዉን ዘይክእል ወሲብ

ሓደ ሰብ ኣብ ወሲባዊ ስጉምቲ ወለንታዊ ክኾነሉ ዘይክእል ኩነታት ኣሎ።ኣብዞም ዝስዕቡ ኩነታት፡ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ ወሲባዊ ስጉምቲ ምዉሳድ ኩሉ ግዜ ገበን እዩ። እዚ ድማ እቲ/ታ ሰብ ድልየት ምስ እተርኢ/ዘርኢ ኮነ ድልየታ/ቱ ምስ ዝነግር/ትነግር እዉን እንተኾነ።  

 

  • ምግፋዕ፡ ዓመጽን ምፍርራሕን

ዝኾነ ሰብ ከም ሳዕቤን ግፍዒን ዓመጽን ምፍርራሕን ኣብ ወሲባዊ ስጉምቲ ምስ ዝሳተፍ፡ ንኣብነት፡ እቲ ዓማጺ ነቲ/ታ ሰብ ብሓይሊ ሒዙ ምስ ዝፍጽም። ካልእ ኣብነት ድማ፡ እቲ ክስተት ዝፍጽም፡ እታ ናይ ዕርቃን ስእልታት ክዝርግሖ እዩ ኢሉ ምሰ ዘፈራርሕን።   

ከም ገበን ንኽቑጸር፡ እቲ ዓመጽን ምፍርራሕን ዝፈጸመ ሰብ፡ ከም ገበን ንኽቑጸር እቲ ወሲባዊ ስጉምትታት ዝወስን ባዕሉ ክኸዉን ናይ ግድን ኣይኮነን። ንኣብነት ሓደ ሰብ ወሲባዊ ኣገልግሎት ከፊሉ ምስ ዝረክብ እሞ፡ እቲ ወሲባዊ ኣገልግሎት ትገብር ዘላ ድማ ነቲ ኣገልግሎት ክትፍጽም ግዳይ ናይ ዓመጽን ምፍርራሕን ዝወረዳ ምስ እትኸዉን ወይ ድማ ብኻልእ ምኽንያት ኣብቲ ስጉምትታት ነጸ ድልየት ዘይብላ ምስ እትኸዉንን።

 

  • ብፍሉይ ተነቀፍቲ ዝኾኑ ኩነታት

እቲ ገበን ዝፍጽም፡ ንሓደ/ንቲ ኣብ ተነቀፍቲ ኩነታት እትርከብ ምስ ዝፍጽሞ፡ ንኣብነት፡ ሰኺራ፡ ብዕጸ ፋርስ ተሰኒፋ፡ ወይ ድማ ሕምምቲ ምስ እትኸዉንን፡ ናይ ኣካል መጉዳእቲ ወይ ምንዋጽስነ ኣእምሮ ምስ ዝህልዋ።

ካልእ ክኸዉን ዝኽእል ድማ፡ ሓደ ሰብ ብጣዕሚ ክቱር ፍርሒ ዘለዋ/ዎ ምስ ዝኸዉን። ንኣብነት ሓደ ሰብ ብክቱር ፍርሒ ኣካላት በቲ ኩነታት ስጉምቲ ንምዉሳድ ምስ ዝለምስ፡ ፍሮዝን ፍራይት ”ደረቕ ፍርሒ” ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኩነት ምስ ዘጋጥማ/ሞ።

 

  • ሕሉፍ ምጥቃም ንኣባኻ ዝሙርኮስ ሰብ

ፈጻሚ ገበን፡ ንኻልእ ካብኡ ዝሙርኮስ ሰብ ንኹነታት ተጠቒሙ ኣብ ልዕሊ’ታ ሰብ ገበናዊ ስጉምትታት ምስ ዝወስድ። ንኣብነት ሓደ መምህር ኣብ ልዕሊ ተመሃራዩ፡ ሓለቓ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኝኡ ክኸዉን ይኽእል።

 

ብዛዕባ ገበናት ምግሳስን ምዕማጽን

ወለንታዊ ዘይኮነ ወሲብ ወይ ወሲባዊ ስጉምትታት፡ ንኣብነት ምግሳስን ምዕማጽን ክኾኑ ክኸዉን ይኽእል። እቲ ኣብ መንጎ ገበናት ዘሎ ፍልልይ፡ እንታይ ዓይነት ወሲባዊ ስጉምቲ ከም ዝተኸስተ እዩ ዝዉስኖ።

ገበን ምግሳስክበሃል እንከሎ፡ እቲ ገበን ዝፈጸመ ሰብ፡ ስጋዊ ርክብ ወይ ድማ ካልእ ዓይነት ወሲባዊ ስጉምቲ፡ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ብዘይ ድልየታ ምስ ዝፍጽም እዩ። እዚ ንኣብነት፡ ብርሕሚ- ብመሃንቱስ ወይ ድማ ብኣፍ ክኸዉን ይኽእል። ብተወሳኺ’ዉን ብዝኾነ ነገር ኮነ ኣጻብዕቲ ጌርካ ምቱኽቷኽ ክኸዉን ይኽእል እዩ። ናይ ገበን ዝፈጸመን ግዳይን ክፍሊ ኣካላት መፍረ ነንኽድሕዶም ምትንኻፍ’ዉን ምግሳስ እዩ ዝቑጸር።

ገበን ወሲባዊ ዓመጽወሲባዊ ስጉምትታት ኣብ ልዕሊ ብወለንታ ዘይተሳተፈ/ት ሰብ ዝግበር ዓመጽ ኮይኑ፡ ከም ምግሳስ ግን ኣይቁጸርን እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ንኻልእ ብሓይሊ ነብሳ ብነብሳ ክትድሰት ምስ ዝግድድ ወይ ድማ ንዓኣ እንዳተናኸፈ ንሱ ባዕሉ ንባዕሉ ክድሰት ምስ ዝፍትንን ክኸዉን ይኽእል።

ክልተ ሓደስቲ ገበናት

ኣብዚ ዝጸደቐ ሓድሽ ሕጊ፡ ክልተ ሓደስቲ ገበናት ኣለዋ፡ ምግሳስ ብዘይ ጥንቃቐ ከምኡ ድማ ወሲባዊ ዓመጽ ብዘይ ጥንቃቐ። እዚ፡ ንሓደ ሰብ ኣብ ልዕሊ ካልእ ዝወስዶ ወሲባዊ ስጉምቲ እቲ ሰብ ከም ዘይደሊ እንዳተጠራጠረ ወይ እንዳ ፈለጠ ዝዉሰድ ስጉምቲ እዩ። ከምዚ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ፡ እቲ ወሲባዊ ርክብ ክገብር ዝደለየ፡ እቶም ኣብቲ ስጉምቲ ዝሳተፉ ድልየት ከም ዘለዎም ናይ ምርግጋጽ ግዴታ ኣለዎ።

ወሲባዊ ገበን ብማዕዶ

ምግሳስ፡ ወሲባዊ ዓመጽን ካልኦት ዓይነት ወሲባዊ ገበናት ብማዕዶ ክፍጸሙ ይኽእሉ እዮም፡ ንኣብነት፡ ብስልኪ ወይ ኢንተርነት። ከም ንኣብነት፡ ሓደ ሰብ ነቲ ሓደ ወሲባዊ ስጉምትታት ኣብ ነብሱ ብመንገዲ ናይ መርበብ ካመራ ንምፍጻም ምስ ዘገድዶ።

ወሲባዊ ስጉምትታት ኣብ ልዕሊ ካብ 15 ዓመት ንታሕቲ ዝዕድመኦም ቆልዑ፡ ኩሉ ግዜ ገበን እዩ

ብመሰረት ሕጊ፡ ካብ 15 ዓመት ንታሕቲ ዝዕድመ ቆልዑ፡ ፈጺሞም ብወለንታ ኣብ ወሲባዊ ስጉምቲ ክሳተፉ ኣይክእሉን እዮም። እቲ ካልኣይ ኣካለ መን ሙዃኑ ወይ ድማ እቲ/ታ ቆልዐ ስጋዊ ርክብ ንምግባር ድልየት ምስ ተርኢ ኮነ ትነግር ብዘየገድስ። 

እቲ ካልኣዩ/ያ ኣብ ተቐራራቢ ዕድመ ዘለ/ላ ምስ ዝኸዉን’ሞ ብማዕረ ዝኾነ ወለንታ ንወሲባዊ ርክብ ምስ ዝፍጸም ሓለፋ ኣለዎ። ንኣብነት፡ ዝምድና ጽምዲ ምስ ዝህልዎም። ብናይ ክልቲኦም ወለንታ ዝዉሰድ ወሲባዊ ርክብ ምስ ዘጋጥም እቲ ካልኣይ ካብ 15 ንላዕሊ ምስ ዝኸዉን’ዉን እንተኾነ ብገበን ኣይፍረድን እዩ።

ሓደ ሰብ ምስ ካብ 15 ዓመት ንታሕቲ ዝዕድመኡ/ኣ ሰብ ወሲባዊ ስጉምትታት ምስ ዝወስድ፡ ዓባይ/ዓቢ መሲላትኒ/ሉኒ እንተበለ’ዉን እንተኾነ ብገበን እዩ ዝፍረድ። እቲ ገበን ዝፈጸመ ዕድመ ናይቲ ካልኣይ ሰብ ዘይምርግጋጺ ከም ዘይጥንቁቕ እዩ ዝርአ።

ኣብ መንጎ 15 ክሳብ 17 ዓመት ዝዕድመኦም መንእሰያት

ሓደ ወላዲ ወይ ድማ መጉዚትነት ዘለዎ ካልእ ሰብ፡ ኣብ ልዕሊ ካብ 15 – 17 ዝዕድመኦም መንእሰያት ወሲባዊ ስጉምቲ ምስ ዝፍጽም፡ ከም ወሲባዊ ገበን ኣብ ልዕሊ ቆልዑ እዩ ዝቑጸር። ብመሰረት ሕጊ፡ ሓደ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ዝርከብ ሰብ ፈጺሙ ብወለንታ ወሲባዊ ርክብ ክፍጽም ስለ ዘይክእል። ካብኡ ሓሊፉ ግን ኣብ መንጎ 15 – 17 ዓመት ዕድመ ዘለዉ መንእሰያት ምስ ካልእ ሰብ ወለንታዊ ወሲባዊ ስጉምቲ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም።

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök
Cookies och GDPR