درباره سکس سخن بگوئید

سکس بایستی با یک احساس مثبت همراه باشد، هم پیش از آن، هم در هنگام آن و هم پس از آن. از اینرو اگر شما می خواهید سکس داشته باشید بدین نیاز دارید که توجه داشته باشید، گوش فرا دهید و به نشانه ها توجه داشته باشید.

اگر شما مطمئن نیستید که طرف مقابل چه چیزی می خواهد، باید بپرسیدتا بفهمید که آیا آن موقعیت را درست درک کرده اید یا نه. حدس نزنید. در بدترین حالت ممکن است که یک حدس و گمان منجر بدان شود که شما اقدامی بکنید که بر خلاف خواست طرف مقابل باشد و بدین ترتیب به آن فرد هتک حرمت شود یا آسیبی به او وارد شود. در این صورت شما مرتکب یک جرم می شوید.

یک راه خوب برای پی بردن به اینکه طرف مقابل این موضوع را چگونه احساس می کند آنست که در این باره صحبت کنید. از طرف مقابل بپرسید که چه می خواهد و چه چیزی را دوست دارد. راه دیگر آنست که به زبان بدن وی توجه کنید، به حالات چهره وی نگاه کنید و به لحن صدای او گوش کنید.

شما حق دارید کمک و حمایت دریافت کنید

این هرگز اشتباه شما نیست اگر شما در معرض تعرض جنسی قرار گرفته باشید. شما همیشه حق دارید به خاطر آنچه از سر گذرانده اید کمک و حمایت دریافت کنید. صحبت کردن درباره آنچه که روی داده است، برای نمونه با یک دوست، با یک عضو خانواده  یا با شخص دیگری که به وی اعتماد دارید غالباً احساس بهتری ایجاد می کند. چندین سازمان نیز وجود دارد که اگر بخواهید با کسی صحبت کنید می توانید با آنها تماس بگیرید.

در وبگاه ما فهرستی از سازمان هائی که حمایت و کمک می دهند وجود دارد (تنها به سوئدی و انگلیسی)

 

انجام دادن اقدامی که برای یک فرد دیگر خوش آیند نیست

 انجام دادن یک اقدام جنسی که در تضاد با خواست یک فرد دیگر باشد همیشه غلط است.

اگر شما فکر می کنید که ممکن است اقدامات جنسی را در تضاد با خواست و اراده دیگری انجام داده باشید می توانید کمک دریافت کنید. شما می توانید درباره آنچه که روی داده است صحبت کنید و کمک دریافت کنید تا رفتار خود را تغییر دهید. برای نمونه شما می توانید با خط کمک «پرِون تِل» تماس بگیرید.

به اطلاعات بیشتر در وبگاه «پرِون تِل» نگاه کنید(تنها به سوئدی و انگلیسی).

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök