درباره قانون

از تاریخ ۱ جولای ۲۰۱۸ سوئد قانون جدیدی برای جرائم جنسی دارد که مبتنی بر داوطلب بودن است. این قانون گاهی نیز قانون موافقت نامیده می شود. این قانون مشخص می کند که هر انسانی حق دارد در مورد بدن و سکس خودش تصمیم بگیرد. سکس بایستی داوطلبانه باشد و در غیر این صورت یک جرم است.  

سکس داوطلبانه بدین معناست که یک شخص صراحتاً با سخن خود یا با زبان بدن یک آری در خصوص یک عمل و اقدام جنسی ابراز داشته است. اگر شما بخواهید با یک نفر سکس داشته باشید باید از جمله از راه پرسیدن آن موضوع پی ببرید که آیا آن طرف مقابل واقعاً خواستار چنین چیزی هست یا نه.

این قانون همچنین بدین معناست که همه حق دارند که هر گاه که بخواهند منصرف شوند. هیچ اهمیتی ندارد که پیش از آن چه چیزی روی داده است و یا چه کسی در آغاز پیشقدم شده است. ادامه دادن به یک عمل جنسی با کسی که دیگر مایل نیست سکس داشته باشد یک جرم محسوب می شود.

هر اقدام جنسی بایستی داوطلبانه باشد

یک آری به یک نوع اقدام جنسی بدین معنا نیست که این آری در مورد دیگر اقدامات جنسی هم اعتبار دارد. از اینرو مهم است که شما در هر وضعیت جدید بپرسید و یا به شکل دیگری پی ببرید که طرف مقابل چه می خواهد. اگر یک شخص برای نمونه گفته باشد یا نشان داده باشد که سکس دهانی می خواهد این بدان معنا نیست که او سکس واژنی یا سکس مقعدی هم می خواهد. یک شخص باید بگوید یا نشان بدهد که او می خواهد که در یک اقدام و فعالیت جنسی دیگر هم مشارکت داشته باشد، صرفنظر از آنکه چه کسی در آغاز پیشقدم شده باشد.

سکسی که هرگز داوطلبانه نیست

اعتقاد بر آنست که موقعیت هائی وجود دارد که یک شخص در آن موقعیت ها هرگز نمی تواند داوطلبانه در یک اقدام و فعالیت جنسی مشارکت داشته باشد. انجام یک عمل جنسی علیه یک شخص دیگر در این موقعیت ها همیشهیک جرم است. این اصلاً مهم نیست که او گفته باشد یا نشان داده باشد که تمایل دارد.

 

  •  ضرب و جرح، خشونت یا تهدید

اگر کسی به دنبال و در نتیجه آنکه در معرض ضرب و جرح، خشونت و تهدید قرار گرفته باشد در یک اقدام جنسی مشارکت کند. یک نمونه آنست که فرد مجرم آن فرد دیگر را کتک بزند و یا او را محکم نگاه دارد. نمونه دیگر آنست که فرد مجرم تهدید کند که عکس های برهنه آن فرد دیگر را پخش کند.

لازم نیست که شخص واحدی هم اعمال خشونت و تهدید بکند و هم یک اقدام جنسی را انجام بدهد تا آن اقدام یک جرم محسوب شود. یک نمونه آنست که یک شخص خدمات جنسی از فردی بخرد که آن فرد به علت آنکه در معرض خشونت یا تهدید بوده است و یا به دلیل دیگری غیر از اراده آزادانه خودش در آن اقدام مشارکت داشته باشد.

 

  •  وضعیت آسیب پذیر ویژه

اگر فرد مجرم از این موقعیت سوء استفاده کند که یک فرد دیگر در یک وضعیت آسیب پذیر ویژه قرار گرفته باشد، برای نمونه اگر آن فرد مست باشد یا تحت تأثیر مواد مخدر قرار گرفته باشد، یا یک بیماری داشته باشد، آسیب بدنی داشته باشد و یا اختلال روانی داشته باشد.

این موضوع همچنین می تواند در مواردی مصداق داشته باشد که یک فرد به طور جدی ترسیده باشد. چنین چیزی ممکن است برای نمونه هنگامی روی بدهد که یک فرد در وضعیت معینی از لحاظ روحی فلج (از خود بیخود) شود و در وضعیتی قرار بگیرد که به اصطلاح دچار «انجماد روحی و روانی» بشود.

 

  •  سوء استفاده از وضعیت وابستگی

اگر فرد مجرم به طور جدی از این موقعیت سوء استفاده کند که فرد دیگر در وضعیت وابسته به وی قرار دارد. این می تواند برای نمونه در مورد یک آموزگار و یک دانش آموز و یا یک رئیس و یکی از کارکنان باشد.

درباره جرائم تجاوز و تعرض جنسی

سکس یا اقدامات جنسی که داوطلبانه نباشد ممکن است برای نمونه تجاوز یا تعرضات جنسی باشد. تفاوت بین این جرم ها مربوط به آنست که کدام نوع فعالیت جنسی صورت گرفته باشد.

جرم تجاوزبدین معناست که فرد مجرم یک آمیزش جنسی یا یک اقدام جنسی دیگر که قابل مقایسه با آمیزش جنسی باشد را علیه فرد دیگری انجام می دهد که داوطلبانه در این اقدام مشارکت ندارد. این می تواند برای نمونه سکس واژنی، سکس مقعدی یا سکس دهانی باشد. دخول با یک وسیله یا با انگشتان هم در همین ردیف است. تجاوز همچنین می تواند چنین باشد که اندام جنسی فرد مجرم و قربانی با هم تماس پیدا کرده باشد.

جرم تعرض جنسی مربوط به آن دسته اقدامات جنسی علیه فردی است که داوطلبانه در آنها مشارکت ندارد اما این جرم ها تجاوز نیز محسوب نمی شوند. برای نمونه هنگامی که یک فرد شخص دیگری را مجبور می کند که جلق بزند و یا همزمان که خودش جلق می زند به او دست بزند.

دو جرم جدید

در قانون جدید دو جرم جدید وجود دارد. تجاوز با بی مبالاتیو  تعرض جنسی با مبالاتی. این مربوط به موقعیت هائی است که یک فرد یک اقدام جنسی انجام دهد با وجود آنکه وی ظن دارد یا می بایستی ظن داشته باشد که طرف مقابل مایل به این کار نیست. از اینرو کسی که می خواهد سکس داشته باشد مسئولیت دارد پی ببرد که همه افراد دخیل واقعاً مایل هستند که مشارکت داشته باشند.

جرم جنسی از راه دور

 تجاوز، تعرضات جنسی و دیگر جرم های جنسی می تواند از راه دور نیز روی بدهد، از جمله از راه تلفن یا اینترنت. یک نمونه آنست که یک فرد باعث شود که شخص دیگری اقدامات جنسی را بر روی خودش و در برابر یک دوربین اینترنتی انجام دهد.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök