Svartvit bild på tre personer vid ett rum

För rektorer

Den 1 juli 2022 ändrades läroplanerna att förbättra kvaliteten och stärka likvärdigheten i undervisningen inom det kunskapsområde som tidigare kallats sex och samlevnad. Ändringarna innebär att rektorn har fått ett tydligare ansvar för att kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i utbildningen.

 

 

Koppling till ämnes- och kursplaner

På Skolverkets hemsida kan du läsa de inledande delarna i läroplanerna som gäller från den 1 juli 2022. De innehåller både helt nya formuleringar och en del omformuleringar. De påverkar både undervisningen och hela skolans värdegrundsarbete. Formuleringarna handlar om jämställdhet, sexualitet, samtycke och relationer, andra delar av skolans värdegrundsarbete samt om trygghet och studiero.

Ur läroplanerna

Läroplanerna ger skolan ett ansvar för att eleverna återkommande under skolgången får möta frågor som rör sexualitet, samtycke och relationer. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för egna och andras rättigheter och förmedla betydelsen av att sexualitet och relationer präglas av samtycke. I utbildningen ska maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck kritiskt granskas. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi.

Skapa förutsättningar för samarbete

Frågor om jämställdhet, sexualitet, relationer, normer och identitet i flera kurs- och ämnesplaner, till exempel naturkunskap, religionskunskap och samhällskunskap. Det ger goda förutsättningar för en ämnesintegrerad undervisning om sexualbrottslagstiftningen. Optimalt är om lärarna kan samarbeta med elevhälsan i såväl planering som genomförande av utbildningen. Det du som rektor kan göra är att ge lärare och elevhälsa förutsättningar för ett sådant samarbete.

Inkludera Elevhälsan i arbetet

Socialstyrelsen och Skolverket har gemensamt tagit fram en vägledning för elevhälsan, som lyfter fram hur elevhälsan i sitt arbete med sex- och samlevnadsfrågor kan ge stöd till skolans övriga personal. Elevhälsan har ofta kunskap om elevernas upplevelser av stämningen och miljön i skolan, om vilka normer som råder och om sexuella trakasserier eller andra kränkningar förekommer. Ett nära samarbete mellan lärare, rektor och elevhälsa gör att den kunskap som finns hos elevhälsans personal kan förmedlas för att stödja eleverna.

Utsatthet i gruppen

Tänk på att utbildningen kan väcka känslor och minnen hos såväl lärare som elever. Det är därför bra om du tillsammans med personalgruppen diskuterar hur ni ska hantera om en elev berättar om övergrepp. Det är också viktigt att det finns tydliga rutiner för att göra en orosanmälan till socialtjänsten och att personalen har kunskap om detta. Ta gärna hjälp av informationen under rubriken stöd och hjälp. Där finns även kontaktuppgifter till organisationer dit vuxna kan vända sig vid eventuell egen utsatthet.

 

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök