För rektorer

Du som rektor har en viktig roll för hur undervisningen inom kunskapsområdet sex och samlevnad bedrivs. Skolinspektionen lyfter i en granskning av området fram rektors styrning som avgörande för att eleverna ska få kunskap om bland annat normer, samtycke och sexuella övergrepp.

Skolinspektionens undersökning lyfter också fram en ämnesintegrerad undervisning med samverkan mellan lärare och elevhälsans personal som viktiga framgångsfaktorer. Ett sådant samarbete kan du som rektor skapa förutsättningar för.

Koppling till ämnes- och kursplaner

Den här utbildningen riktar sig i första hand till grundskolans årskurs sju till nio, gymnasieskolan, och till gymnasiesärskolan. Materialet kan även anpassas för att användas i grundsärskolan och på introduktionsprogrammen. Utbildningen består av sex kapitel. Till varje kapitel finns en beskrivning av hur innehållet knyter an till olika ämnes- och kursplaner för skolformerna grundskola 7-9, gymnasieskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.

Skolledningens ansvar

Läroplanerna uttrycker ett tydligt ansvar för skolledningen gällande undervisningen i frågor som rör sex och samlevnad. För gymnasieskolan ger läroplanen rektorn ett särskilt ansvar för att eleverna ska få kunskap om sex och samlevnad. Av läroplanerna för såväl grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan framgår att sex och samlevnad är ett av de ämnesövergripande kunskapsområden som ska integreras i undervisningen i olika ämnen, och att rektor ansvarar för att det sker.

Skapa förutsättningar för samarbete

I dag ingår frågor om jämställdhet, sexualitet, relationer, normer och identitet i flera kurs- och ämnesplaner, till exempel naturkunskap, religionskunskap och samhällskunskap. Det ger goda förutsättningar för en ämnesintegrerad undervisning om sexualbrottslagstiftningen. Optimalt är om lärarna kan samarbeta med elevhälsan i såväl planering som genomförande av utbildningen. Det du som rektor kan göra är att ge lärare och elevhälsa förutsättningar för ett sådant samarbete.

Inkludera Elevhälsan i arbetet

Socialstyrelsen och Skolverket har gemensamt tagit fram en vägledning för elevhälsan, som lyfter fram hur elevhälsan i sitt arbete med sex- och samlevnadsfrågor kan ge stöd till skolans övriga personal. Elevhälsan har ofta kunskap om elevernas upplevelser av stämningen och miljön i skolan, om vilka normer som råder och om sexuella trakasserier eller andra kränkningar förekommer. Ett nära samarbete mellan lärare, rektor och elevhälsa gör att den kunskap som finns hos elevhälsans personal kan förmedlas för att stödja eleverna.

Utsatthet i gruppen

Tänk på att utbildningen kan väcka känslor och minnen hos såväl lärare som elever. Det är därför bra om du tillsammans med personalgruppen diskuterar hur ni ska hantera om en elev berättar om övergrepp. Det är också viktigt att det finns tydliga rutiner för att göra en orosanmälan till socialtjänsten och att personalen har kunskap om detta. Ta gärna hjälp av informationen under rubriken stöd och hjälp. Där finns även kontaktuppgifter till organisationer dit vuxna kan vända sig vid eventuell egen utsatthet.

 

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök