Att göra en orosanmälan

Du som arbetar i skolan har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om du misstänker eller får reda på att att en elev blivit utsatt för eller riskerar att utsättas för ett sexuellt övergrepp. Du behöver inte vara säker för att anmäla, det räcker med att du är orolig.

Oro räcker för att göra en anmälan

Du som arbetar i skolan omfattas av en anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen. Det betyder att du genast ska anmäla till socialtjänsten om du i din yrkesroll misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Som barn räknas alla upp till 18 års ålder. 

Du behöver inte vara säker på att en elev far illa för att du ska vara skyldig att anmäla, det räcker att du misstänker det. Det är socialtjänsten som ska utreda situationen och bedöma om barnet behöver skydd eller stöd. Ibland kan det kännas svårt att veta om du kan berätta om din anmälan till barnet och vårdnadshavarna eller inte. När du gör din orosanmälan kan du få råd av socialtjänsten hur du ska agera.

Kom ihåg att anmälningsskyldigheten är personlig. Det betyder att du har ett personligt ansvar att göra en orosanmälan om du får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Så gör du anmälan till socialtjänsten

Anmälan ska göras genast till socialtjänsten i den kommun där eleven bor. Det finns inga krav på hur en anmälan ska utformas, men det kan vara bra att göra den skriftligt. I brådskande fall kan du göra anmälan muntligt och sedan komplettera skriftligt. Ta gärna reda på om det finns rutiner på er skola för hur en anmälan ska göras.

Vad händer efter anmälan till socialtjänsten?

Efter en anmälan kommer socialtjänsten att utreda elevens situation och se vilka åtgärder som eventuellt behövs. Det kan vara svårt att få veta vad som händer hos socialtjänsten eftersom deras verksamhet styrs av stark sekretess. Du kan normalt sett få veta att din anmälan har tagits emot och av vem. Du kan också få veta om socialtjänsten har inlett en utredning eller inte.

Kontakta socialtjänsten

Varje kommun har sin egen webbplats där du kan hitta information om socialtjänsten i ditt område. På Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) webbplats kan du hitta en lista över alla kommuner.

 

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök