Trygga gruppen

Som lärare kan det kännas svårt eller obekvämt att prata om sex, frivillighet och sexuella övergrepp. Ett sätt att förbereda sig kan vara att ta stöd av kollegorna i arbetslaget, som känner både dig och eleverna.

Att förbereda sig i arbetslaget

Ett sätt att förbereda sig kan vara att gå igenom utbildningen tillsammans i lärarlaget, och försöka föreställa er vilka typer av diskussioner som kommer att dyka upp i olika klasser. Fundera på vilka ord du känner dig bekväm med att använda och prova säga dem högt i samtal med dina kollegor. Kanske märker du att det går att vänja sig vid att använda ord som från början känns obekväma att säga. 

Tänk på att du som lärare eller annan skolpersonal fungerar som förebild och representant för vuxenvärlden. För att skapa ett tryggt rum är det viktigt att sätta gränser och markera mot eventuell sexism, homofobi, transfobi och rasism om det uppkommer i samtalen och diskussionerna. Var särskilt uppmärksam på att åsikter som skuldbelägger sexualbrottsoffer inte får stå oemotsagda då det kan skada elever som blivit utsatta för sexualbrott. Du kan förbereda för sådana situationer med hjälp av elevhälsan, i arbetslaget och i samtal med rektor.

Att förbereda klassen

För att trygga både dig som lärare och elevgrupp är det en god ide att involvera eleverna i förberedelserna av utbildningen. Det kan ske genom att samla in frågor från klassen i en frågelåda, eller att dela in eleverna i smågrupper och låta dem fundera på vad de är intresserade av att lära sig mer om. På så sätt ser du som lärare vad som pågår i klassen just nu och kan närma dig ämnet på deras nivå. 

Ett annat sätt att trygga såväl lärar- som elevgrupp kan också vara att tillsammans sätta upp gemensamma förhållningsregler som ska gälla under utbildningens gång. Det kan handla om att bestämma att det någon säger under lektionen stannar i rummet och att en inte berättar saker som är för privata inför hela gruppen. Om det redan finns gemensamma regler för skolan eller klassen kan det vara en god idé att utgå från dem.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök