Sveriges domstolar

Här finns det facit till frågorna i övningen Sveriges domstolar. Facit går även att ladda ner som PDF och skriva ut.  

 1. Sveriges domstolar

 2. Svar på frågorna kommer från Sveriges Domstolars webbplats. Läs mer på www.domstol.se

 3. Varför har vi domstolar?

  I Sverige är det en grundläggande rättighet att få sitt ärende prövat i en domstol. Domstolarnas uppgift är att avgöra mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. En viktig princip är att domstolarna är självständiga och oberoende. Det regleras i Sveriges grundlag. Varken riksdag, regering eller någon annan myndighet får bestämma hur en domstol ska döma i ett enskilt fall.

 4. Finns det olika typer av domstolar för brottmål? Vilka i sådana fall?

  Tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen kallas för de allmänna domstolarna. De allmänna domstolarna avgör bland annat brottmål. 

 5. Vilka är skillnaderna mellan tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen?

  Tingsrätten är första instans, hovrätten är andra instans och Högsta domstolen är den tredje och högsta instansen bland de allmänna domstolarna. 


  Den som inte är nöjd med en dom eller ett beslut i tingsrätten kan i de flesta fall överklaga domen eller beslutet till hovrätten. Målet prövas då på nytt i hovrätten. Högsta domstolen prövar domar och beslut som överklagats från någon av landets hovrätter. Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagat mål. Högsta domstolen ger oftast bara prövningstillstånd i mål och ärenden där det är viktigt med vägledning för hur liknande fall ska bedömas i framtiden. En sådan vägledande dom kallas prejudikat.

 6. Vad är en rättegång?

  En rättegång kan även kallas för en huvudförhandling. En rättegång i brottmål går vanligtvis till på ungefär samma vis oavsett domstol eller brott. Vid en rättegång ska åklagaren försöka bevisa att den person som är misstänkt för brott har begått det brott som hen har åtalats för. Domstolen ska sedan döma i målet, det vill säga ta ställning till om den person som är misstänkt för brott är skyldig till brottet och vilket straff personen i sådana fall ska få. I brottmål dömer oftast en juridiskt utbildad domare tillsammans med tre nämndemän. Nämndemän är domare som inte är juridiskt utbildade.

 7. Var ligger närmaste tingsrätt och närmaste hovrätt? Hur många tingsrätter och hovrätter finns det i Sverige?

  Använd söktjänsten https://www.domstol.se/hitta-domstol/ för att hitta den tingsrätt och hovrätt som ligger närmast er. Det finns 48 tingsrätter och sex hovrätter i Sverige.

 8. Vad är Högsta domstolen och var finns den?

  Högsta domstolen är tredje och sista instans bland de allmänna domstolarna. Högsta domstolen prövar i stort sett bara mål och ärenden där landets tingsrätter och hovrätter behöver ett vägledande avgörande. Högsta domstolen finns i Stockholm. 

Sveriges domstolar
0 av 0
TECKENFÖRKLARING: LADDA NER SKRIV UT REDIGERA HELSKÄRM
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök